Wynagrodzenie

Wy­so­kość wy­na­gro­dze­nia usta­la­na jest każ­do­ra­zo­wo w ra­mach in­dy­wi­du­al­nych uzgod­nień z Klien­ta­mi Kan­ce­la­rii.

 

Pod­sta­wę usta­le­nia opła­ty za pro­wa­dze­nie spraw są­do­wych sta­no­wią staw­ki prze­wi­dzia­ne w roz­po­rzą­dze­niu Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 3 października 2016 r. roku w spra­wie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej po­mo­cy praw­nej udzie­lo­nej przez adwokata z urzę­du /Dz.U. z 2016 r., poz. 1714/.

 

W ra­zie re­ali­za­cji zle­ceń, w któ­rych nie moż­na z gó­ry prze­wi­dzieć ilo­ści cza­su i za­kre­su prac nie­zbęd­nych do wy­ko­na­nia zle­ce­nia pro­po­no­wa­ne jest wy­na­gro­dze­nie we­dług staw­ki go­dzi­no­wej.

 

W przy­pad­ku sta­łej współ­pra­cy zwią­za­nej z ob­słu­gą praw­ną przed­się­bior­ców pro­po­no­wa­ne jest wy­na­gro­dze­nie ry­czał­to­we.