Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kan­ce­la­ria świad­czy usłu­gi zwią­za­ne z re­pre­zen­to­wa­niem Klien­tów w toku spraw z za­kre­su pra­wa ro­dzin­ne­go i opie­kuń­cze­go, w szcze­gól­no­ści w spra­wach:

  • o roz­wód i unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa,
  • o se­pa­ra­cję,
  • zwią­za­ne z wy­ko­ny­wa­niem wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej,
  • o ali­men­ty,
  • o znie­sie­nie wspól­no­ści ma­jąt­ko­wej mał­żon­ków,
  • po­dział ma­jąt­ku wspól­ne­go.