O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Broniszewskiego zapewnia pomoc prawną klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Siedziba kancelarii znajduje się w Bytomiu przy ul. Jagiellońskiej 1, piętro 2.

 

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata Tomasza Broniszewskiego. Doradza on i prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa zobowiązań), prawa handlowego, prawa wekslowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rentowych i emerytalnych. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa upadłościowego. Jest on autorem wielu publikacji w dzienniku "Rzeczpospolita", gdzie ukazują się jego artykuły poświęcone między innymi problematyce odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółek, w tym z tytułu zaległości składkowych wobec ZUS.

Adwokat Tomasz Broniszewski  jest ab­sol­went­em Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach. Stu­dia ukoń­czy­ł z wy­ni­kiem bar­dzo do­brym. W la­tach 2005 – 2008 od­by­ł apli­ka­cję są­do­wą w okrę­gu Są­du Okrę­go­we­go w Ka­to­wi­cach, uwieńczoną eg­za­minem sę­dziow­skim odbytym przed ko­mi­sją eg­za­mi­na­cyj­ną po­wo­ła­ną przez Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści w Są­dzie Ape­la­cyj­nym w Ka­to­wi­cach. W dniu 25 lutego 2009 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Ad­wo­kac­kiej w War­sza­wie. Obecnie jest człon­kiem Izby Ad­wo­kac­kiej w Katowicach.

Przed roz­po­czę­ciem prak­ty­ki ad­wo­kac­kiej, za­wo­do­wo był zwią­za­ny z wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści, pracując w charakterze a­sy­stenta sę­dzie­go w Są­dzie Okrę­go­wym w Ka­to­wi­cach.

 

Zapraszamy do współpracy.